van Kattenpension Fakânsjehûs Kattewille

 

 

Artikel 1. Definities

a. Het pension: De instelling die de verzorging van het gastdier van de eigenaar overneemt gedurende een afgesproken periode.
b. De pensionhouder:  De vertegenwoordiger van het dierenpension tevens eigenaar.
c. De eigenaar: De eigenaar, ook wel te noemen clieënt, of gemachtigde van het onder te brengen dier.
d. Het gastdier: De kat van de eigenaar/clieënt, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is afgesloten.
e. Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de pensionhouder en de eigenaar, waarbij de pensionhouder zich verplicht het gastdier
gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de pensionhouder te betalen prijs

 

Artikel 2. Geldigheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 

De pensionhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te bieden; tegelijkertijd komen partijen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomsten.


Artikel 4. Persoonsgegevens

 

De opgenomen persoonsgegevens van uw gastdier worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres en telefoonnummer van de eigenaar.


Artikel 5. Reservering/ Annuleren

 

Van iedere reservering voor een verblijf wordt een reserveringsformulier opgemaakt ( Indien u het nodig vindt kunt u daar zelf een kopie van maken)  U kunt via het reserveringsformulier een reservering plaatsen.  Door het plaatsen van een reservering verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze richtlijnen en de algemene voorwaarden en deze voor akkoord te verklaren.  Bij annulering drie weken vóór de reserveringsdatum, dan worden er géén kosten in rekening gebracht, bij het niet vroegtijdig annuleren wordt het hele bedrag in rekening gebracht.  Bij annulering of gedeeltelijke verplaatsing van de gereserveerde periode is het niet meer mogelijk om dit te wijzigen zodat uw financiële verplichtingen blijven gelden. Binnen drie weken voor de reserveringsdatum bent u verplicht het gehele bedrag te voldoen.  Bij voortijdig afbreken van het verblijf vindt geen restitutie van het betaalde pensiongeld plaats, ook wanneer u hier komt en het blijkt dat uw kat ziek is en dit niet op tijd vermeld hebt.  Mocht uw kat niet functioneren in een grote groep en niet van tevoren op proef is geweest dan nemen wij contact op met de baasjes ( of noodnummer ) en dient u uw kat op te halen en vindt geen restitutie van het betaalde pensiongeld plaats, dit is namelijk op eigen risico.  Na ontvangst van uw reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging via de mail of per post. Mondeling, Mail, Whats-App,  en Telefonische reserveringen gelden ook als definitief. De pensionovereenkomst is pas geldend wanneer de klant een bevestiging heeft ontvangen. 

Artikel 6. Betaling

 

In de vermelde prijs per nacht per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding, huisvesting, voor zover de gewenste voeding aanwezig is in het pension. De eigenaar dient vooraf of op de dag van brengen aan de volledige pensionkosten te voldoen. Mocht het volledige bedrag niet betaald zijn dan zal uw kat hier moeten blijven totdat het bedrag voldaan is plus de extra nachten.Bij eerder ophalen van het gastdier vindt geen restitutie plaats, tenzij door de pensionhouder anders is overeengekomen. Bij later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra pensionkosten bij het ophalen te voldoen. Mocht u buiten de openingstijden uw kat(ten) ophalen zonder dat u overleg gehad heeft met de pensionhoudster dan worden er extra kosten berekend € 15,- euro per kat.

 

Artikel 7. Voeding en medicijnen

 

Is de door de eigenaar gewenste of noodzakelijke voeding niet aanwezig in het pension, dan dient de eigenaar dit zelf in voldoende mate voor de afgesproken pensionperiode mee te nemen, en het voer te voorzien van zowel naam van de eigenaar als de naam van het gastdier. Er vindt geen compensatie plaats op de pensionkosten wanneer het gastdier geen gebruik mag of wil maken van voeding aanwezig in het pension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele pensionperiode, evenals een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier. De eigenaar van het gastdier gaat ermee akkoord dat gedurende het pensionverblijf aan het gastdier weerstandverhogende en/of homeopathische middelen kunnen worden verstrekt.

 

Artikel 8. Entingen

 

Het gastdier dient bij binnenkomst ingeënt te zijn, zoals vermeld in onze richtlijnen. De jaarlijkse entingen tegen niesziekte mogen gedurende het hoogseizoen (juli/aug.) niet ouder zijn dan 10 maanden, ook daarbuiten niet ouder dan 10 maanden. De enting tegen kattenziekte niet ouder dan 24 maanden. Voor alle entingen geldt niet jonger dan 6 weken uitgaande van de eerste dag van de pensionperiode. De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van het gastdier niet verlopen. Mocht het vaccinatie bewijs in de vakantie periodes niet kloppen bij het brengen van uw kat, dan kunnen wij uw kat niet plaatsen en bent u de pensionkosten kwijt. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de pensionhouder. Het pension is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de pensionperiode in bewaring te houden. Indien u geen actueel vaccinatiebewijs kunt tonen dan moeten wij de kat in een apart verblijf plaatsen, als indien onbezet. De kosten hiervan bedrag € 15,- pk.pn. 

 

Artikel 9. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.

 

De eigenaar dient zijn dier ca.1 week voor de pensionperiode behandeld te hebben tegen vlooien, teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst en tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, kan het gastdier in de quarantaineruimte geplaatst worden en door de pensionhouder behandeld worden met de best werkzame middelen. De kosten hiervoor zijn uiteraard voor de eigenaar

 

Artikel 10. Ziekte

 

Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de pensionhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hem in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het ophalen van het gastdier te worden voldaan. Bij constatering van een besmettelijke ziekte kan de toegang alsnog geweigerd worden. De eigenaar is verplicht te melden dat zijn dier een schimmelinfectie / niesziekte heeft of  heeft gehad.

 

Artikel 11. Ophalen van het gastdier

 

Het gastdier zal worden opgehaald op de overeengekomen datum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de pensionperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het gastdier, heeft de pensionhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs, d.w.z. inclusief de periode van verlenging, te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.